Reizen - link naar website Reiswijs
klasgenoten - scholen, reunies, zoeken naar personen  - illu
bluelin2 r
schoolreunies - link naar index
Friesland Scholen online
oproep van klasgenoten - link naar index
scholenoverzicht - link naar index
linkpagina  - index
Terugblik geschiedenis - link naar site

reŁnie opgeven
 

oproep plaatsen
 

sitemap klasgenoten - link
classmates  -  explanation in english

Even
 terug in de tijd?

Kijk bij
Terugblik
 

abcdefghijklmnopqrstuvkeuze wxyz 

Basischolen in de provincie Friesland

klik hier voor overzicht voortgezet onderwijs in de provincie Friesland

begin pagina  a

Aebingaschool, Leeuwarden [ vh Gemeenteschool 25 ]. ReŁnie op zaterdag 6 oktober 2007 van de oude school in Huizum. Huizum na de oorlog geannexeerd door Leeuwarden. Nu OBS De Potmarge.
Albertine Agnesschool [ pcbs ], Leeuwarden [ Daltonschool, Euterpestraat 28-, 8915 BB ]
Albertine Agnesschool, Oranjewoud
Algemeen Bijzondere Jenaplanschool, Heerenveen [ Veluwelaan 45 8443 AJ ] =
De BernebrÍge
Amalia van Solmsschool , Leeuwarden
Anjewier [ cbs ], Tjalleberd [ Aengwirderweg 259, 8458 BE, tel. 0513-529516 ]

begin pagina  b

Bernegea [ cbs ], Abbega
Boekhorstschool [ obs ], Oosterwolde [ Boekhorsterweg 19 8431 CW ].
OBS Buttinga ???
Bolwerkschool, Franeker. In 1997 gefuseerd met De Kruipael tot De Korendrager
Bonefatiusschool [ rkbs ], Sneek [ Roomskatholieke basisschool ]
Bovenbuurtschool, Drachten
Burg. Thalenschool [ obs ], Akkrum
Buttinga [ obs ], Oosterwolde [ Buttingasingel 10, 8431 AV ]

begin pagina  c

Christelijke Nationale School , Akkrum. Zie Ds. Haspelschool.
Coehoorn van Scheltingaschool, Heerenveen [obs] = 1998 De Letterbeam geworden. De school werd ook wel "school Schut" genoemd. 16 september 1951 geopend.
Compagnonschool, Heerenveen
Conventschool [ obs ], Sneek

begin pagina  d

De Twa Fisken [ obs ], Grou
D'Aldewei [ obs ], Gersloot. in 1796 een winterschool werd opgericht.
De Adelaar [ pcbs ], Wolvega
De Akker [ cbs ], Heerenveen [ Gooilandlaan 2 8443 BD Heerenveen Telefoon: 0513- 631195 ]
De Akker [ cbs ], Oosterwolde
Albertine Agnesschool [ obs ], Oranjewoud [ Pr. Bernhardweg 33, 8453 XC, tel. 0513-636476 ]
De Ark [ pco ], Sneek [ Gravinneweg 2 ]
De Arke [ pcbs ], Burgum
De Barte [ obs ], Drachten
De Bernebrege, Heerenveen [ Jenaplanschool ]
De BernebrÍge [ pcbs ], Surhuisterveen [ De Merel 12-14, 9231 JJ ]
De Blinker [ obs ], Bolsward [ Daltononderwijs ]
De Blokkendoos, Heerenveen [ van Goghlaan ]
De Bolder [ obs ], Drachten [ De Frisia 152 9207 CZ midden in de wijk de Folgeren ]
De Bolster [ cbs ] , Balk
De Bonkelder [ cbs ], Witmarsum
De Bontebok [ obs ], Bontebok [ 1e Compagnonsweg 13, 8415 AA ]
De Bouwsteen [ gbs ], Drachten [ Uthof 5 9202 HL  ]
De Borne [ obs ], Leeuwarden [ Antillenweg 130 8931 BW, Tel.: (058) 2886154 ]
De Bron [ cbs ], Bolsward
De Burcht [ cbs ], Heerenveen
De Claercamp [ pcbs ], Gerkesklooster [ Hoogstraten 16, 9873 PE ]
De Commanderije [ pcbs ], Heerenveen
De Compagnonsschool [ Ds. Veenweg 10a, 8456 HR De Knipe, tel. 0513-688766 ]
De Delta, Leeuwarden ???
De Domp [ obs ], Sneek ???. Wellicht
Odyssee - obs Sneek
De Fakkel, Buitenpost [cbs]
De Feart [ obs ], Hoornsterzwaag [ Schoolweg 16, 8411 XL Jubbega ]
De Fennepoort [ obs ], Sneek ??  Wellicht opgegaan in Odyssee
De Finne [ cbs ], Aldeboarn
De Finne [ pcbo ] , Rottevalle [ Nije Buorren 3 9221 TJ  -  voorheen School met de Bijbel ] 
De Finne [ obs ], Wartena [ De Greiden 1 9003 MJ  -  daltononderwijs ]. Zie
BoBoB [ openbaar basisonderwijs Boarnsterhim ]
De Finneblom [ obs ], Boornbergum [ It Herntsje 1, 9212 PJ Boornbergum ]
De Flambouw [ cbs ], Buitenpost [ Johan Frisostraat 2, Achtkarspelen ]. Nu De Lichtbron.
De Foarikker, Britsum
De Fontein [ gbs ], Buitenpost [  Molenstraat 17a, 9285 PA, Tel : 0511-542225 ]. Zie
VGPO Frieslan.
De FŻgelflecht, Franeker [ 11 oktober  1973 ]
De FŻgelsang, Berlikum [cbs]
De Hoeksteen, Dokkum
De Hoeksteen [ pcbs ], Heerenveen
De Hoogfenne, Leeuwarden
De Homeie, Britsum [obs]
De Homeije, Bergum [cbs]
De Hoven, Leeuwarden
De Jint, Stiens [obs]
De Kabas, Franeker [rkbs]
De Kempenaer, Heerenveen [obs]
De Klaeter , De Hoeve
De Kleyenburgschool, Franeker
De Klokslag / Het Kompas [ obs ], Sneek [ speciaal basisonderwijs ]
De Korendrager [ ], Franeker
De Kring, Oosterwolde [cbs]
De Kruipeal [ cbs ], Franeker  -   in 1997 gefuseerd met Bolwerkschool tot de Korendrager.
De Lege Geaen, Sibrandabuorren [ Dr. W. Beekhuisstrjitte 18, 8647 SM, 0515-521700 ]. Zie
BoBob.
De Letterbeam, Heerenveen
De Librije, Gorredijk
De Lichtbron [ cbs ], Buitenpost [ Gemeente Achtkarspelen ]. Joh. Frisostraat 2, 9285TS, telefoon: 542385. Ontstaan door samenvoeging van de Flambouw (gereformeerd) en de Fakkel (hervormd), de Fontein (gereformeerd/vrijgemaakt) en de Mienskip (openbaar).
De Ljepper [ obs ], Heerenveen
De Ljepper, Lemmer [obs]
De Ljepper, Leeuwarden
De Mandebrink, Appelscha [cbs]
De Merlettes, Kootstertille [pcbs]
De Mienskip [ obs ], Buitenpost [ Groenkamp 3, 9285ZV ]
De Noordster, St. Annaparochie [cbs]
De Nijdjipskoalle [ cbs ], Grou [ Sķdfinne 1, 9001 LT ]
De Oanrin, Twijzel [pcbs]
De Opbouw[ gbs ], Blija, Ferwerderadiel [ Farrewei 18, 9171 LM, Tel : 0519-561864 ].Zie
VGPO Frieslan.
De Opbouw, Bolsward [ jenaplanschool ]
De Oprel , Oude Bildtzijl (obs)
De Oudvaart [ obs [, Sneek
De Paedwizer, Beesterszwaag [pcbs]
De Paadwizer, Parrega
De Parel [ gbs ], Drachten [ Langewijk 275, 9202 CN  Drachten, Tel : 0512-521666 ]
De Pipegaal, Workum [obs]
De Poalsbrege, Drachten 
De Poarte, Bergum [cbs]
De Potmarge [ obs ], Leeuwarden
De Pream [ cbs ], De Knipe [ Ds. Veenweg 10b, 8456 HR, tel. 0513-688391 ]
De Rank [ gbs ], Haulerwijk [ Meester Jongbloedstraat 1, 8433 ZS. Zie
VGPO Frieslan.
De Reinboge, Burgum
De ReinbŰge, Kubaard [ basisskoalle ]
De ReinbŰge [ cbs ], Tersoal [ It Pounsmiet 20, 9014 CK ]. Kristlike Nasjonale Skoalle.
De ReinbŰge , Twijzelerheide [pcbs]
De Riemsloot, Appelscha [obs]
De Roerganger [ cbs ], Heerenveen
De Saad [ pcbs ] Augustinusga
De Schakel [ gbs ], Dokkum [ Fuldastraat 2, 9101 WE ]
De Schakel , Hollum, Ameland
De Schoterschans [ obs ], Heerenveen
De Sevenaer [ obs ], Nieuwehorne. [ Schoterlandseweg 103, 8414 LR  tel. 0513-541308 ]
De Sk‚ns, Heerenveen [speciaal onderwijs]
De Skelp, Drachten [sbs]
De SkŻle, Stiens [obs]
De Slot, St. Annaparochie
De Spoorwijzer [ gbs ], Heerenveen [ Beugel 201, 8447 AT, tel. 0513-628472 ]. Zie
VGPO Frieslan.
De Sprankel, Stiens
De Stanerd, Sneek [pcbs]
De Stile , Boelenslaan [pcbs]
De Stins, Leeuwarden
De Streek [ obs ], Tjalleberd [ Aengwirderweg 284, 8458 BJ, tel. 0513-529348 ]
De Swetten, Drachten
De Tarassing, Drogeham [pcbs]
De Tarissing, Nes, Ameland
De Tarissing, Oudehaske
De Terp, Heerenveen [speciaal onderwijs]
De Terp [ obs ], Sneek [ in de wijk Stadsfenne ]. Later De Fennepoort.
De Tille, Drachten [obs]
De Tjasker, Sneek [obs]
De Tjongerschool [ obs ], Mildam [ Schoterlandseweg 95, 8454 KD, tel. 0513-633100 ]
De Triangel, Lelystad [obs]
De Trochreed, Stiens [obs]
De Trije Doarpenskoalle [ obs ], Reduzum [ Master Gorterstrjitte 9, 9008 TB Reduzum  ]. Zie
Reduzum dorpssite .
De Trijetine, Schettens (cbs)
De Tsjerne, Gorredijk (obs)
De TwamÍster [ obs ], Wergea
 is een school voor openbaar basisonderwijs en ontstaan na een fusie van de openbare J.H. Nieuwoldschool en de katholieke St. Martinusschool in 1996.
De Twine, IJlst [cbs]
De Voorde, Drachten [pcbo]
De Vosseburcht, Leeuwarden
De Vrijheid, Leeuwarden
De Vuurvlinder [ pcbs ], Sneek [ Molenkrite 169, 8608 WD ]
De Waezenburg, Leek
De Wegwijzer, Wolvega
De Welle, Koudum
De Wester, Leeuwarden (obs)
De Wiekslag, Dokkum
De Wiekslag, Drachten (jenaplanschool)
De Wilaard, Leeuwarden
De Wilken, Drachten
De Wingerd, Drogeham
De Woelwam, Heerenveen [obs]
De Wraldpoarte, Garyp [pcbs]
De Wijngaard [cbs ], Heerenveen [cbs]
De Wyken [ obs [, Sneek
De Wynroas, Harkema
De Ynlaet [ obs ], Heerenveen [ jenaplanschool ]
De Zeester, Vlieland [obs]
Dolteschool, Workum [cbs]
Dongeradeel, Dokkum [pcob]
d'OriŽntaesje, Stiens [cbs]
Dr. Algraschool, Leeuwarden [pcbs] 
Dr. Eeltsje Halbertsmaskoalle, Grouw
Driemaster [ obs ], Sperkhem / Sneek-Noord
Ds. Hasperschoo [ cbs ], Akkrum. Opgericht in 1919.

begin pagina  e

Eben HaŽzer, Drachten
Eben HaŽzer, Sneek [pcbs]
Eeltsje Halbertsma Skoalle [ obs ], Grou. Per 1 aug 2005 fusie met de Master Wielsma Skoallet. Zie Da Twa Fisken .
Ekke de Haan School [ obs ], Heerenveen
Epemaskoalle, IJsbrechtum [ Sneek ]
Ernst Casimierschool, Leeuwarden

begin pagina  f

Fan 'e Wiken [ cbs ], Jubbega [ Buntgras 1, 8411 VT, tel. 0516-461877 ]
Ferdinand Bolschool, Leeuwarden [ vroegere Huizum ]
Foareker, Franeker
Franse school, Franeker
Frederik Hendrikschool, Leeuwarden
Frittemaschool, Sneek [obs]

begin pagina  g

Gemeenteschool 25, Leeuwarden. Later
Aebingaschool.
Gereformeerde Basisschool, Buitenpost
Goudenregenschool, Leeuwarden
Groen van Prinsterer , Dokkum [cbs]
Groen van Prinsterer, Sneek [pcbs]
Gijsbert Japikschool, Sneek [obs]

begin pagina  h

Heidepolle, Wolvega [obs]
Het Fundament, Drachten
Het Kompas [ gbs ], Harlingen [ Vierkantsdijk 5, 8862 BE, Tel : 0517-412282 ]. Zie
VGPO Frieslan.
Het Kompas [ cbs ], Heerenveen 
Het Kompas, Lemmer [internaat voor schipperskinderen - SHIS]
Het Kompas [ obs ], Sneek [ speciaal basisonderwijs ]
Het Mozaiek, Drachten [pcbs]
Het Palet, Leeuwarden [obs]
Het Partuur, Sneek [obs]
Het Slingertouw [ obs ], Heerenveen

begin pagina  i

In de Kring, Oosterwolde [cbs]
it Ambyld, Drachten cbs]
it Anker, Dronrijk
It Anker, Franeker
It Fundamint, Hallum [cbs]
It Grovestinshof, Koudum [cbs]
It Harspit [ pcbs ], Oppenhuizen [ P. Walmastrjitte 8, 8625  HE ]
it Heechhof, Drachten [sbo]
It Oerset, Bergum [cbs]  -   H.W. van Glinstrastraat 8, 9251 CL
it Harspit, Ternaard
it Heechhof, Drachten [sbs]
It Kampke [ obs ], Terherne [ Buorren 2, 8493 LC, 0566-689500 ]
It Ljochtbeaken [ cbs ], Warten [ Schoolstraat 2, 9003 LP ]
It Raerderhiem [ obs ], Raerd [ Selanswei 2, 9012 CN ]
It Roefke, Leeuwarden [internaat voor schipperskinderen - SHIS]
It SylhŻs, Drachten [pcbo]
It Tredde Stť [ obs ], Jirnsum [ Douwemastraat 14. 9011 VS ]

begin pagina  j

J.H. Nieuwoldschool [ obs ], Wergea. In 1996 opgegaan in De TwamÍster.
Jan van Nassau, Sneek [pcbs]
Johan Willem Frisoschool, Leeuwarden
Johannes Bogermannschool [ gbs ] , Leeuwarden [ Irenestraat 5, 8931 DG ]
Johannes Looijengaskoalle, Surhuizum [pcbs]
Johannes Postschool [ pcbs ], Sneek
Julianaschool [ pcbs ], Sneek [ Bloemstraat 15, 8603 XV ]
Juf Boeremaskoalle [ obs ], Akkrum [ Jokwei 1, 8491 AJ ]

begin pagina  k bl

Kabas, Franeker
Kardinaal de Jongschool, Nes, Ameland
Kleyenburgschool, Franeker
Kleuterschool Luitzen Wagenaarstraat, Heerenveen. 1959 ?. Nu kinderopvang Het Mierennest.
Koningin Beatrixschool, Leeuwarden
Koningin Emmaschool, Leeuwarden
Koningin Julianaschool, Kollum [cbs]
Koningin Wilhelminaschool, Drachten. Zie reunie
Koningin Wilhelminaschool, Hollum - Ameland
Koningin Wilhelminaschool, Leeuwarden
Krijn v.d. Helmschool, Leeuwarden

begin pagina  l

Lagere school [achter stadion Cambuur], Leeuwarden 
Lagere school no. 17, Leeuwarden
Lagere school Leek 
Lagere school
, Noordwolde
Latijnse school, Franeker [1543 - ?]
Lauwers (Andreas), Drachten
Lyndensteyn, Beesterzwaag
Lyts Libben, Berlikum [obs]

begin pagina  m

Maria Louiseschool, Leeuwarden 
Master Wielmaskoalle [ obs ], Grouw. Per 1 aug 2005 fusie met Eeltsje Halbertsma Skoalle. Zie Da Twa Fisken .
Matthijsje, Oosterstreek
Meester Duisterhoutschool, Heerenveen [zmlk
Meester J.B. Kanschool, Gorredijk [ Gorredijksterweg 16a, 8411 KD Jubbega, tel. 0516-462400 ]
Meester K.J.  Dijkstraschool, Elsloo
Meester S. Wijbrandischool [ cbs], Oudehorne
Mgr. Scholtens, Wolvega [katholieke jenaplanschool]
Menno van Coehoorn Freinetschool, Leeuwarden
MichaŽlschool, Leeuwarden
Montessorischool, Drachten
Montessorischool, Leeuwarden
Montessorischool, Oosterwolde
Mooitaki, Beetgumermolen [cbs]

begin pagina  n

Nationale School, Oostmahorn [cbs]
Nederduitse school voor jongens , Franeker [1543 - /]
Nederduitse school voor meisjes , Franeker [ ?? - 1672]
Nijdjip [ cbs ], Grou
Nynke van Hichtum, Dokkum

begin pagina  o

Oldenije jenaplanschool, Leeuwarden
OLS Veenwouden (naam is veranderd in Theun de Vries Skoalle)
Oostenburg, Oosterwolde [obs]
Op 'e Grins, Wolvega [ A. Bruggenswei 2, 8412 SW Hoornsterzwaag, tel. 0516-462415 ]
Op Streek, Ferwerd [cbs]
Openbare Basisschool, Akkrum
Openbare Basisschool, Appelscha
Openbare Basisschool, Hallum [obs]
Openbare Basisschool, Witmarsum
Openbare Basisschool Burgum-Sumar [lokaties De Stins, De Tille en De Wikel]
Openbare KBO-school, Holwerd [obs]
Openbare Lagere School , Langweer 
Oppedijkschool, Hurdegaryp [Gemeente Tytjerksteradiel 
Oranjenassau [ gbs ], Kloostertille [ Linthorst Homanloane 5, 9288 BA ].
Zie VGPO Frieslan.
Oranje Nassauschool, Leeuwarden

begin pagina  p

Paedwizer, Stiens [cbs]
Plataanschool, Leeuwarden
Ploos van Amstel, Holwerd [cns]
Prins Bernardschool, Drachten [pcbo] 
Prins Bernhardschool, Kollum [cbs]
Prins Bernhardschool, Leeuwarden
Prins Constantijnschool, Leeuwarden
Prins Mauritsschool, Leeuwarden
Prins Willem Alexanderschool , Drachten. In 2008 20-jarige bestaan.
Prins Willem van Oranjeschool , Leeuwarden. Gefuseerd met Johan Willem Friso
Prof. mr. P.S. Gerbrandyschool, Sneek [pcbs]
Professor Casimirschool, Kollum [obs]

begin pagina  q
begin pagina  r
begin pagina  s

School A , Franeker. Op deze lokatie later Kleyenburgschool.
School B , Franeker.  Op deze lokatie later Kleyenburgschool.
School met de Bijbel, Rottevalle [nu De Finne] 
School Schut, Heerenveen = Coehoorn v.Scheltingaschool geworden
School voor kosteloos onderwijs, Dokkum
Sevenaerschool, Nieuwehorne
Simon Havingaschool [ pcbs ], Sneek [ Griend 20, 8604 AS ]
Sinnemaschool, Leeuwarden
Sint Jozefschool [ rkbs ], Heerenveen [ Daltonschool ]
Sint Maartenschool, Bolsward [rkbs]
Sint Paulusschool, Leeuwarden 
Sint Radbodusschool, Dronrijp  ?
Sint Radboudschool, Jirnsum 
Skoatterw‚ld, Heerenveen [ 2001  -  dislocatie Van Maasdijkschool ]. Nu Het Slingertouw .
Slauerhoff, Leeuwarden
Smallingerland, Drachten
Sperkhemschool, Sneek
Spitsendijk, Terband [lagere school]
St. Franciscus, Wolvega [katholieke jenaplanschool]
St. Bonifatius , Dokkum [Jenaplanbasisschool]
St. Bonifacius, Kraggenberg
St. Franciscusschool, Leeuwarden
St. Lukas, Drachten (Jenaplan basisschool)
St. Ludgerusschool, Workum [rkbs]
St. Maarten, Bolsward
St. Martinusschool [ rkbs ], Wergea.  In 1996 opgegaan in
De TwamÍster.
St. Paulusschool, Leeuwarden, tel.: 058 - 2126480 [ katholieke jenaplanschool ]
St. Radboudschool [ rkbs ], Jirnsum [ Douwemastrjitte 65, 9011 VR ]
St. Thomasschool, Leeuwarden
St. Vitusschool, Winschoten

begin pagina  t

't Foarhus , Drachten
't Fonnemint, St. Annaparochie
't Hazzeleger, Balk [obs]
 t 'Hunnighouwersgat, Midsland [obs]
't KlokhŻs, Franeker
't Kofschip, Franeker
't Mierennest, Heerenveen [obs]
it Skriuwboerd, Surhuisterveen
Taniaburgschool, Leeuwarden
Theun de Vries Skoalle, Veenwouden (obs)
Thomas van Aquino, Sneek [rkbs]
Titus brandsmaschool, Leeuwarden
Tjerk Hiddesschool, Leeuwarden
Tjongerschool, Nieuwehorne
Tuindorpschool, Wolvega
Tussen de Singels, Oosterwolde [obs]

begin pagina  u
begin pagina  v

Van Kleffensschool [ obs ], Heerenveen
Van Maasdijkschool [ obs ], Heerenveen

begin pagina  w

W.A. Nijenhuisschool [ pcbs ], Katlijk [ Bisschoplaan 12, 8455 JM, tel. 0513-542177 ]
Waskemeer (W. Kroeze), Waskemeer
Wilhelminaschool [ pcbs ], Sneek [ Frederik Hendrikstraat 39, 8606 EG, tel. 0515-412819 ]. Zie
Spectrium.
Willem-Alexanderschool, Leeuwarden
Willem de Zwijgerschool, Leeuwarden
Willem Lodewijkschool, Leeuwarden 
Winterschool Gersloot [ 1796  -  Aengwirderweg 398 ]. Vanaf 1809 werd daar het hele jaar lesgegeven. In 1870 werd een nieuw schoolgebouw. In 1991 is ter gelegenheid van de reŁnie en het dorps- en schoolfeest een boekje verschenen met als titel: "D'Aldewei: fan winterskoalle oant basisskoalle". Hierin kunt u lezen over de geschiedenis van 200 jaar onderwijs in Gersloot. Ook zijn er veel foto's in opgenomen. School heet nu d'Aldewei .
Wolvega Dorp
Wolvega Zuid

begin pagina  x
begin pagina  y
begin pagina  z

Zamenhof, Leeuwarden [ Piter Jelles Zamenhof, F. Ruyschstraat ]
Zandhuizen, Zandhuizen (obs)
Zwetteschool [ obs ], De Zwtte [ Sneek ]

------------------

Noventa
Noventa is een vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Achtkarspelen.
PCBO Boarnsterhim
Spectrium
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Sneek en Oppenhuizen/Uitwellingerga.
Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente WŻnseradiel
CBO WŻnseradiel is in 1997 ontstaan door een fusie van 11 verschillende schoolverenigingen met scholen in Arum, Burgwerd, Exmorra, Ferwoude, Lollum, Makkum, Parrega, Schettens, Tjerkwerd, Witmarsum en Wons.
Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Frysl‚n
In 1999 ontstaan uit een fusie van uiteindelijk negen Gereformeerde Schoolverenigingen door de hele provincie.  Op al onze gereformeerde basisscholen wordt op basis van de Bijbel dagelijks door gelovige leerkrachten lesgegeven.

 

bluelin1 l

(C) 1996-2009-0110  -  Birchwood Studios